Abu Bakar As-ShiddiqIDENTITAS :
  * Nama : Abdullah bin Quhafah
  * Suku : Quraisy
  * Bani : Tamim
  * Ibu : Ummu Khair
  * Anak : Aisyah

JULUKAN :
  * As-Shiddiq : Jujur, Membenarkan
  * Assabiqunal Awwalun : Pertama masuk Islam dari Golongan Konglomerat
  * Khulafaur Rasyidin : Khalifah yang diberi petunjuk
  * As-Shadaqa : Suka memberi

PROSES MASUK ISLAM :
  * Memiliki hati yang mulya
  * Bermimpi melihat bulan
  * Menemui ahli tafsir
  * Bertemu Rasul S.A.W

SIFAT :
  * Setia kepada Rasulullah : Peristiwa Gua Tsur
  * Rela Berkorban : Menyerahkan semua hartanya untuk Islam
  * As-Shiddiq : Peristiwa Isra' Mi'raj
  * Penyayang : Membebaskan Bilal dari perbudakan
  * Dermawan : Suka memberi bantuan kepada yang membutuhkan
  * Berani : Perang bersama Rasul ; Badar, Uhud, Khandak, Tabuk
  * Rendah Hati : Menolak dijuluki Khalilullah

PENGANGKATAN MENJADI KHALIFAH :
  * Perdebatan kaum Muhajirin - Anshar
  * Pesan Rasul : Jangan menyerahkan jabatan kepada orang yang meminta jabatan ,.. karena jabatan = tanggung jawab, bukan keuntungan ,... Jabatan = Pengorbanan, bukan sumber keuangan
  * Umar mengusulkan Abu Bakar sebagai pemimpin dan disetujui seluruh umat muslimin
  * Dibai'at : 12 Rabiul Awal 632 M

KEISTIMEWAAN :
  * Sebelum menjadi khalifah :
        - Memimpin haji 9 H
        - Menjadi imam menggantikan Rasul SAW
  * Saat Pemerintahan :
        - Memberantas nabi palsu - Perang Yamamah
        - Memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat
        - Memulai babak baru dalam mendirikan Imperium Arabia, Merintis penghimpunan
          Al-Qur'an

AKHIR HAYAT :
  * Sakit keras 15 hari - Perang Yarmuk
  * Menunjuk Umar sebagai penggantinya
  * 21 Jumadil Akhir 13 H / 22 Agustus 634 M
  * Umur 63 tahun
  * Imam shalat jenazah ; Umar bin Khattab

1 komentar:

Posting Komentar